Belasting
Hierin kunnen we drie hoofdgroepen onderscheiden:

  1. Belasting voor bedrijven
  2. Omzetbelasting
  3. Belasting voor particulieren

Het belastingsysteem van Suriname is gereguleerd door de Wet op de Inkomsten Belasting en de Wet op de Dividenduitkering Belasting.

Belasting voor bedrijven
Bedrijven gehuisvest in Suriname zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting, deze is gebaseerd op hun wereldwijde inkomsten na aftrek van de bedrijfsuitgaven. Bedrijven die niet gehuisvest zijn in Suriname worden alleen aangeslagen voor de inkomsten verkregen uit hun permanente vestiging in Suriname. Belastbaar is inkomen uit onroerende goederen die zich in Suriname bevinden en bepaalde minder duidelijke soorten van Surinaamse bron inkomsten.
De basis voor een aanslag van de vennootschapsbelasting voor inwoners met in Suriname gevestigde bedrijven is de hoogte van de winst die overblijft na aftrek van bepaalde kortingen en mogelijke steun bij belasting verlies. De Surinaamse wet geeft als definitie voor winst; al de voordelen verkregen uit de handel van een onderneming, ongeacht de naam of de vorm van de voordelen. Kapitaal voordelen worden gewoon aangemerkt als winst en worden als zodanig belast. Ieder jaar is dit principe van toepassing.

Betalingen worden gedaan in het lopende jaar op basis van het betaal-als-je-verdient systeem (zelf aanslag systeem). De vennootschapsbelasting koers voor Surinaamse bedrijven en vestigingen van buitenlandse bedrijven bestaat uit een platte ééntraps koers van 38 % van de totale winst. De ruwe calculatie van de belastbare inkomsten van een bedrijf komt als volgt tot stand:

1. Bedrijfsinkomsten ............................................  
2. Aftrek posten ............................................ -/-
  ---------------------------------  

3. Winst

............................................  
4. Index compensatie verlies ............................................ -/-
5. Reserveringen ............................................ -/-
  ---------------------------------  
6. Belastbaar inkomen **************************  

De bepaling van de jaarlijkse winst zou gebaseerd moeten zijn op het zogenaamde "gezonde bedrijfsvoering principe". Dit wil zeggen dat de jaarlijkse winst berekend zou moeten worden volgens de algemeen geldende reken methodes, behalve als er specifieke bepalingen zijn die strijdig zijn met de belasting wet. De jaarlijkse winst verwachting wordt gedomineerd door het zogenaamde principe van "omzichtigheid".

Afschrijvingstarieven
Al de kosten voor bedrijfsvoering zijn aftrekbaar, binnen de grenzen gesteld door de wet (goed ondernemerschap). Onkosten gemaakt met betrekking tot de overname van een bedrijf zijn aftrekbaar. Donaties aan kerken, liefdadigheid, culturele en wetenschappelijke instellingen zijn ook aftrekbaar. Rente is aftrekbaar indien naar eer en geweten berekend. Er bestaan geen officieel verplichtte eisen voor de aandelen verhouding. Niettemin moet een Surinaams bedrijf wel in staat zijn om zijn verplichtingen als gevolg van rente betalingen en/of lening aflossingen te voldoen ter voorkoming van de verplichting tot herwaardering van de aandelen.
Afschrijvingen moeten in overeenstemming zijn met een gezonde bedrijfsvoering. Het afschrijvingspercentage is gebaseerd op het economisch leven van de goederen. Algemeen betrouwbare afschrijvingspercentages zijn:

  • Gebouwen 2-5 %
  • Machines en productie materiaal 10-20 %
  • Vervoersmiddelen 25-33,33 %
  • Gereedschap en goederen van kleine waarde 100 %
  • Kantoor benodigdheden 20-50 %
  • Kantoor meubilair en spijkervaste materialen 10-20 %

Ontastbare goederen, inclusief goodwill, kunnen afbetaald worden gedurende hun bruikbare leven. Voor Goodwill is 2-5 jaar gebruikelijk. Een gedetailleerde bedrijfsadministratie is hierbij vereist.

Ondersteuning bij belastingverlies
Netto belasting verliezen kunnen uitgesteld worden tot maximaal 7 jaar vooruit. Belasting verliezen gedurende de eerste drie jaar na oprichting van een bedrijf kunnen onbeperkt uitgesteld worden. Waar een starters belasting verlies en een gewoon netto belasting verlies tegelijk kunnen worden uitgesteld, zal het laatstgenoemde belasting verlies als eerste uitgevoerd worden. Voor belasting verliezen optredend bij een Surinaams filiaal van een buitenlands bedrijf gelden dezelfde regels als hierboven genoemd.

Dividend Belasting
Op dividend uitgekeerd door een Surinaamse dochteronderneming aan het (buitenlandse) moederbedrijf wordt 25 % belasting ingehouden. Een inhouding, betaalbaarstelling en betaling verplichting is er voor het distribuerende bedrijf. Voor rentes, royalties, management fees, fees voor technische assistentie etc. betaald door een Surinaams bedrijf aan een buitenlands bedrijf geldt geen inhoudingsplicht. Uiteindelijk komt het er op neer dat een bedrijf eerst zijn inkomsten belasting (38 %) moet voldoen waarna er bij dividend uitkering aan de aandeelhouder over dit dividend 25% dividend belasting moet worden betaald.

De investeringswet van 1960 heeft regelgeving voor participatie vrijstellingen voor entiteiten. Wanneer het moederbedrijf haar totale aandelenkapitaal inbrengt in een dochtermaatschappij, dan heeft het moederbedrijf geen activiteiten als zodanig. Dit betekent dat alle belasting activiteiten verlegd worden naar de dochtermaatschappij. Wanneer de dochteronderneming in de praktijk besluit dividend uit te keren aan het moederbedrijf dan zal de participatie vrijstelling worden toegepast wat betekent dat er geen dividend belasting betaald hoeft te worden. Dit wordt niet in analogie toegepast op particuliere aandeelhouders.

In de wet op de inkomstenbelasting is voorzien dat er geen dubbele belastingbetaling wordt gedaan. In samenspraak met de wet op de inkomstenbelasting is het mogelijk dat de Surinaamse autoriteiten beslissen bij Staats Besluit om een bedrijf gehele of gedeeltelijke belastingvrijstelling te geven. Suriname heeft een belasting overeenkomst met Nederland ter voorkoming van dubbele belastingbetaling.

Met betrekking tot de toepassing van speciale belasting aansporingen, is het gemeengoed voor omvangrijke buitenlandse investeringen in Suriname, om speciale afspraken met de Regering van Suriname te maken.

Omzetbelasting
De omzetbelasting wordt geheven bij de lokale producent van goederen en bij de importeur van geïmporteerde goederen. Het tarief hiervoor is 7 % voor goederen en 5 % voor diensten. Grondstoffen, attributen, half fabrikaten en verpakkingsmateriaal vallen onder het 0 % tarief.

Belasting voor particulieren
Particulieren gehuisvest in Suriname worden aangeslagen voor hun wereldwijde netto inkomsten, waar ook ontvangen. Het netto inkomen is het verschil tussen het totale inkomen en aftrekbare uitgaven, aftrekbare bedrijfsuitgaven en het persoonlijke basis inkomen. Particulieren die niet woonachtig zijn in Suriname worden aangeslagen op hun netto Surinaams inkomen, het totale inkomen gegenereerd in Suriname, min de aftrekbare verliezen gemaakt in Suriname en rente over schulden voortkomend uit een hypotheek voor onroerend goed in Suriname. Voor de inkomsten belasting is er een betaling vrijstelling van 420.000,= Surinaamse gulden (Sf). De inkomens koersen staan in de volgende tabel:

Jaarlijks Belastbaar Inkomen (Sf) Koers (%)
   
420.000 - 1.680.000 10
1.680.000 - 2.940.000 20
2.940.000 - 4.550.000 30
4.550.000 en meer 40

Bron: Belasting folder gemaakt door Mr. Robby Makka